DETEKTYWISTYKA O NAS WINDYKACJA CENNIK KONTAKT

dla osób fizycznych
dla przedsiębiorców
lokalizacja GPS
odzyskiwanie danych
wykrywanie podsłuchów
 

DETEKTYWISTYKA / dla przedsiębiorców

WYWIAD GOSPODARCZY:
 • ustalenia rodzaju prowadzonej działalności, miejsc wykonywania oraz jej skali
 • ustalenie majątku firmy, jej obrotów i zadłużenia
 • ustalenie dotychczasowych kontrahentów i zebranie opinii
 • wywiady osobowe dotyczące członków zarządu spółek, prezesów, właścicieli firm itp.
 • ocena ryzyka związanego z podpisaniem umowy

SPRAWDZENIE UCZCIWOŚCI PRACOWNIKÓW ORAZ PRAWDZIWOŚCI PREZENTOWANYCH DANYCH PRZEZ KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW:
 • weryfikacja sposobu wykorzystywania zwolnienia lekarskiego
 • sprawdzenie w jaki sposób i do jakich celów wykorzystywane jest mienie firmowe
 • weryfikacja danych zawartych w CV
 • potwierdzanie posiadanego wykształcenia oraz deklarowanych umiejętności
 • sprawdzenie wcześniejszych miejsc zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, opinii w miejscu pracy

Pozyskiwanie informacji i dowodów dotyczących bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych, wytwarzania produktów i obrotu produktami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w tym w zakresie.

Ustalanie osób i firm dopuszczających się czynów nieuczciwej konkurencji, ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy handlowej, ingerencji w stosunki umowne, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, kopiowania produktów, utrudniania dostępu do rynku itd.

Sprawdzenia wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.

USTALENIA MAJĄTKOWE:
 • źródła oraz wysokość dochodów
 • posiadany majątek ruchomy i nieruchomy
 • występowanie oraz wysokość aktualnego oraz wcześniejszego zadłużenia
 • ustalenie wierzycielI

Zbieranie informacji i dowodów na potrzeby prowadzonego postępowania karnego, karno – skarbowego oraz w sprawie o wykroczenia skarbowe.

Inne po wcześniejszym ustaleniu przedmiotu zlecenia i konsultacji z detektywem, zapraszamy do naszej agencji detektywistycznej.

Każde zlecenie kończy się sporządzeniem pisemnego sprawozdania z wykonania usług detektywistycznych zawierającym zakres, przebieg oraz efekt przeprowadzonych czynności i jest przekazywane wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego Zleceniodowacy.