Detektyw w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji

Świadcząc usługi detektywistyczne dla przedsiębiorców wykonujemy między innymi zlecenia w których zbieramy dowody świadczące o naruszeniu zakazu konkurencji. W tym artykule krótko przybliżę tematykę zakazu konkurencji wynikającego ze stosunku pracy (przepisy Kodeksu Pracy). W swojej działalności, poza realizacją spraw dotyczących naruszenia zakazu konkurencji wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy, mieliśmy do czynienia z przypadkiem naruszenia zakazu, ale odnoszącego się do członka zarządu spółki czyli wynikającego z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (zakaz konkurencji wynikający z KSH zostanie opisany w odrębnym artykule)

Warto podkreślić, że podejmowanie nielegalnych działań konkurencyjnych zawsze wiąże się narażeniem pracodawcy na szkodę.

Zakaz konkurencji wynikający z Kodeksu Pracy uwzględnia dwa rodzaje tj. w czasie trwania stosunku pracy jak i po rozwiązaniu. Sytuacje te zasadniczo różnią się dla pracodawcy, przede wszystkim odpłatnością. O ile w czasie trwania stosunku pracy umowa może być nieodpłatna o tyle po ustaniu stosunku pracy pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Mówi o tym artykuł 101

Art. 101(1)

  • 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).
  • 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

Art. 101(2)

  • 1. Przepis art. 101(1) § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.
  • 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.
  • 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Co istotne, to umowa o zakazie konkurencji musi być zawarta na piśmie niezależnie czy obowiązuje w czasie trwania stosunku pracy, czy po jego rozwiązaniu

Art. 101(3) Umowy, o których mowa w art. 101(1) § 1 i w art. 101(2) § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Zlecenie detektywowi czynności w tego typu sprawach opiera się przede wszystkim na obserwacji oraz wywiadach. Detektyw w swoich działaniach gromadzi dowody na zaangażowanie się pracownika w działalność konkurencyjną wobec zleceniodawcy (pracodawcy). Działania sięgają na tyle daleko na ile pracownik jest uznawany przez pracodawcę za istotnie mogącego zagrozić jego interesom. Ocena taka dokonywana jest na podstawie danych takich jak specyfika branży w której funkcjonuje, zajmowane stanowisko, a co za tym idzie dostęp do szczególnie ważnych informacji itd. Realizując tego typu sprawy moje biuro detektywistyczne podejmuje szereg działań na potwierdzenie lub wykluczenie podejrzenia o złamaniu klauzuli o zakazie konkurencji. W ramach realizacji sprawy, dla weryfikacji podejrzeń, poza typowymi czynnościami detektywistycznymi jak obserwacja, wywiady itp., możliwe jest także zatrudnienie się detektywa w konkurencyjnym przedsiębiorstwie.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków