Działania detektywa – ochrona znaku towarowego firmy

Działania-detektywa---ochrona-znaku-towarowego

W oparciu o doświadczenie w kwestiach związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zarówno uzyskane wcześniej podczas służby w policji w wydziale do walki z przestępczością gospodarczą  jaki i obecnie wykonując usługi detektywistyczne w tym zakresie, moje biuro detektywistyczne podejmuje skuteczne działania mające na celu ujawnienia przypadków posługiwania się zastrzeżonymi znakami towarowymi i związanym z tym czerpaniem korzyści. Inaczej mówiąc zapobiegamy, poprzez działania detektywistyczne, procederowi rozpowszechniania towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Znak towarowy to wartość na którą firmy pracują latami. Produkty oznaczone rozpoznawalnymi znakami towarowymi zyskały uznanie konsumentów poprzez ich walory. Konsumenci kierując się wyborem danego produktu biorą pod uwagę jego jakość. Tylko najlepsze produkty uzyskują renomę, a marka pod którą są sprzedawane jest obecna na rynku latami.

Kwestie ochrony znaków towarowych reguluje ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.  Akt ten definiuje w art. 120 czym jest znak towarowy

  1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.
  2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.
  3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) znakach towarowych – rozumie się przez to także znaki usługowe;

2) towarach – rozumie się przez to w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także, z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3, usługi;

3) znakach towarowych podrobionych – rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym;

4) znakach wcześniejszych – rozumie się przez to znaki zgłoszone lub zarejestrowane z wcześniejszym pierwszeństwem.

Art. 121 ustawy stanowi, że na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

Ujawnione przypadki naruszenia ustawy prawo własności przemysłowej w zakresie wykorzystywania cudzych znaków towarowych może być podstawą roszczeń cywilnych. Poniżej istotne przepisy. I tak art 296 stanowi:

  1. Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1) na zasadach ogólnych albo

2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

1.1. Do roszczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 287 ust. 2 i 3.

Przepis art 287 wymieniony został w dziale II ustawy i dotyczy roszczeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych.

Ustęp 2 i 3 w art. 287 stanowi: 2. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

  1. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła patent, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego.

I dalej art 296 ust 1.2. stanowi: W przypadku gdy istnieje ryzyko, że opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego, o którym mowa w ust. 2 i 21, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania:

1) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których ten znak może być umieszczony;

2) oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten znak jest umieszczony.

W ustępie 2.1 znajdujemy wyjaśnienie czym jeszcze jest naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w ust. 2, Naruszenie polega także na używaniu znaku towarowego:

1) jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie;

2) w reklamie stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913).

  1. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że oznaczanie towarów podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego. Podejmując działania detektywistyczne za zlecenie uprawnionych, po ujawnieniu procederu przekazujemy uzyskany materiał i ustalenia i to od Zleceniodawcy zależy czy nada sprawie dalszy bieg na drodze postępowania karnego. Możliwe i najczęściej pożądane jest aby przy prowadzeniu sprawy detektywistycznej na etapie rozpracowywania nawiązać współpracę z policją, a realizacja końcowa odbywała się z jej udziałem, gdyż to policja posiadając uprawnienia ustawowe dokonana zatrzymania osób zamieszanych w proceder i zabezpieczy rzeczy.

Ustawa prawo własności przemysłowej w art. 305 stanowi:

  1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.
  3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Detektywi z agencji detektywistyczne SOLUM są w stanie, dzięki szerokiemu spektrum działań, podejmowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenie i posiadaną wiedzę, realizować przedsięwzięcia z zakresu ujawniania i zapobiegania rozpowszechnianiu produktów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków