Działania detektywa w sprawach dot. zwalczania nieuczciwej konkurencji cz. I (ingerencja w stosunki umowne)

Realizując sprawy detektywistyczne wykonujemy czynności na zlecenie przedsiębiorców w tym w zakresie zebrania dowodów świadczących o zaistnieniu czynów nieuczciwej konkurencji. W tym artykule opiszę jeden z nich wymieniony w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polegającym na ingerencji w stosunki  umowne. Każdy czyn nieuczciwej konkurencji wcześniej czy później może doprowadzić do poniesienia realnej straty dla przedsiębiorcy w którego został wymierzony.

Czyny nieuczciwej konkurencji określa art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
  2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

Wyjaśnienie na czym polega czyn ingerencji w stosunki umowne znajdziemy w art. 12 ustawy

  1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.
  2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.
  3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do, podejmowanych przez związki zawodowe, działań zgodnych z przepisami o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

W swojej praktyce spotkaliśmy się z przypadkiem, który wypełniał znamiona czynu ingerencji w stosunki umowne opisany w pkt. 1, a polegał na przejmowaniu pracowników jednego przedsiębiorcy przez innego. Problem dotyczył przedsiębiorstwa z branży TSL. Warto zwrócić uwagę, że samo przejmowanie pracownika nie zawsze będzie nosić znamiona nieuczciwej konkurencji, a ciężar udowodnienia nielegalności takiego procederu oraz jego skutków spoczywa na pokrzywdzonym przedsiębiorstwie. Stanowisko takie możemy znaleźć w orzeczeniach sądowych m.in w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydział V Cywilny z dnia 30 maja 2017 r. (sygn. V ACa 699/16)

W podobnym tonie wypowiedział się także Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Wydział I Cywilny w wyroku z dnia 12 grudnia 2014 r (sygn. I Aca 594/14), który stwierdził, że samo nakłanianie pracowników nie może być z automatu uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, cechować go musi nieuczciwa metoda.

Zebranie dowodów na nielegalność zachowań przejmowania pracowników może być przedmiotem umowy o wykonanie usługi detektywistycznej, a umiejętnie przeprowadzone dostarczy informacji na zaistnienie nagannych praktyk.

Przypadek z którym mieliśmy do czynienia obejmował równolegle także czyn wymieniony w pkt. 2, a polegające także na nakłanianiu do rozwiązania umów przez kontrahentów zlecających usługi transportowe. W tym zakresie przeprowadzenie czynności detektywistycznych przyniosło efekt w postaci potwierdzenia nielegalnego postępowania podmiotu konkurencyjnego.

Detektyw dla firm Kraków

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków