Nielegalny podsłuch – karalność

Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami kiedy klienci proszą o sprawdzenie pomieszczeń na obecność urządzeń podsłuchowych. Są to zarówno pomieszczenia prywatne – mieszkania, domy, jak i służbowe – biura. Powodem do niepokoju najczęściej są sygnały o wycieku informacji poza krąg osób biorących udział w rozmowie. Część zgłoszeń jest uzasadnionych i opiera się na obiektywnych przesłankach natomiast w części klienci proszą niejako zapobiegawczo o sprawdzenie na obecność urządzeń podsłuchowych szczególnie przed ważnymi spotkaniami.

Wykonując usługę wykrywanie podsłuchów czy to w mieszkaniach czy też w biurach, jeśli podejrzenie się potwierdza z reguły odnajdujemy dyktafony, czyli urządzenia wyłącznie rejestrujące dźwięk, a nie przesyłające go do zewnętrznych odbiorników. Zastosowanie tego rodzaju urządzeń podsłuchowych typowe jest dla osób, które mogą w miarę bez problemu takie urządzeniu podłożyć jak i po jakimś czasie zabrać i zapoznać się z zarejestrowanym materiałem. Takie urządzenia są najtrudniejsze do wykrycia ponieważ nie przekazują sygnału, a wyłącznie rejestrują dźwięk. Do wykrycia tego typu urządzeń służy detektor złącz nieliniowych. Jest to urządzenie będące w stanie wykryć wszelkie urządzenia elektroniczne. Moja agencja detektywistyczna dysponuje tego typu sprzętem, a jego zakup podyktowany był właśnie powszechnością stosowania dyktafonów do nielegalnego podsłuchiwania. Klienci korzystający z usług mojego biura nie zawsze zdają sobie sprawę z faktu, iż podłożenie dyktafonu jest przestępstwem. (Przestępstwem jest również posługiwanie się urządzeniem – lokalizatorem GPS, o czym w kolejnym wpisie). O ile wykonując usługę wykrywania podsłuchu dla firm, świadomość przestępności tego typu czynu jest powszechna o tyle wykonując usługę wykrywania podsłuchów w prywatnych mieszkaniach czy domach już nie. Niektórzy mają błędne przekonania, że w swoim domu można zakładać podsłuch do rejestracji rozmów np. współmałżonka Jest to oczywiście nieprawdą i żaden przepis nie wyłącza odpowiedzialności karnej w takiej sytuacji.

Ujawniając urządzenie podsłuchowe informujemy klientów, co mogą w takiej sytuacji zrobić, a przede wszystkim informujemy, że posługiwanie się urządzeniami podsłuchowymi i pozyskiwanie informacji z ich pomocą jest przestępstwem  określonym w art. 267 Kodeksu Karnego

  • 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  • 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.
  • 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.
  • 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.
  • 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Biorąc pod uwagę treść art 267 KK należy podkreślić, że karalność zachowania polegająca na nielegalnym podsłuchiwania jest dość oczywista. Zdarzają się natomiast przypadki, co wielokrotnie zostało potwierdzone w wyrokach sądów, że w sprawach rodzinnych w których doszło do pozyskania informacji w taki sposób, sąd biorąc pod uwagę całokształt okoliczności odstępował od wymierzenia kary sprawcy.

Karalność przestępstwa nielegalnego podsłuchiwania zależy od złożonego wniosku pokrzywdzonego o ściganie sprawcy. Oznacza to, że instytucje powołane do ścigania przestępstw nie wszczynają z urzędu postępowania i do wszczęcia i prowadzenia konieczny jest wniosek uprawnionej osoby pokrzywdzonej.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków