Zaniedbanie obowiązku informacyjnego przez detektywa jako przestępstwo.

Niniejszy wpis jest już drugim dotyczącym tematyki informowania organów ścigania o zawarciu umowy z biurem detektywistycznym i jest próbą wyjaśnienia wątpliwości zgłaszanych przez klientów w zakresie jakie informacje przekazujemy organom.

Część klientów zgłaszających się do mojego biura prosi o podjęcie czynności detektywistycznych w sprawach w których już toczy się postępowanie karne. Dotyczy to sytuacji     w których albo są pokrzywdzonymi albo klient lub osoba dla niego najbliższa mają status podejrzanego przy ich pełnym przekonaniu o niewinności (pomówienia itp.)

Zarówno w jednej jak i drugiej sytuacji, klienci nie są z reguły zainteresowani aby informować podmioty prowadzące postępowanie o wynajęciu przez nich detektywa. Motywem najczęściej jest brak zaufania dla instytucji.

Podpisując umowę o wykonanie usług detektywistycznych zleceniodawca oświadcza czy w danej sprawie toczy się lub nie postępowanie karne. Jeżeli zgodnie z oświadczeniem zleceniodawcy sprawa jest rozpoznawana przez organ właściwy do ścigania przestępstw wówczas jest informowany o obowiązku powiadomienia tychże podmiotów o zawarciu umowy. Detektyw w takiej sytuacji nie ma wyboru i zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o usługach detektywistycznych musi to zrobić. Obowiązek wynika wprost  z art 25 ustawy o usługach detektywistycznych:

Art. 25 Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany, niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie.

Niepowiadomienie o sytuacji opisanej w przytoczonym artykule skutkuje odpowiedzialnością karną dla detektywa określoną w art. 44 ustawy o usługach detektywistycznych

Art.44 Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 25, nie wypełnia obowiązku zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o zawarciu umowy mającej związek ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Jak łatwo zauważyć powyższe przepisy obligują wyłącznie do przekazania przez detektywa lakonicznej informacji o zawarciu umowy, bez obowiązku informowania co w danej sprawie zamierza się robić lub co się zrobiło. Obawy klientów sprowadzają się właśnie do sytuacji w której, w ich przekonaniu, musimy się tłumaczyć przed prokuraturą lub policją co jest przedmiotem umowy lub jakie działania podejmujemy. Jest to oczywiście obawa nieuzasadniona. Działania detektywa jak i przedmiot umowy są objęte tajemnica detektywistyczną. Tryb zwolnienia z tajemnicy detektywistycznej opisałem szczegółowo we wcześniejszym wpisie.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków