„Co jeśli detektyw uzyska informacje o przestępstwie dokonanym przez osobę objętą prowadzonymi czynnościami?”

Z takim pytaniem i wątpliwościami klientów przyszło się nam mierzyć już kilkakrotnie wykonując czynności do spraw rozwodowych lub prowadząc obserwację dzieci (często dorosłych) na zlecenie zatroskanych rodziców. Klienci przedstawiali swoje obawy o to co się stanie jeśli w toku wykonywanych czynności ustalimy, że osoba poddana obserwacji np. posiada i zażywa zakazane środki odurzające lub popełnia inne przestępstwo? Czy w tej sytuacji powiadomimy organa ścigania? Zleceniodawcy z reguły nie chcą, aby takim sprawom nadawać dalszy bieg i aby ich bliscy odpowiadali karnie za swoje błędy. Deklarują, że po poznaniu faktów, to oni sami wpłyną na ich postępowanie i pomogą im uporać się z problemem.

Nasza agencja detektywistyczna jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie ma prawnego obowiązku zawiadamiania o wszystkich ujawnionych przestępstwach. Spoczywa na nas taki sam obowiązek i w takim samym zakresie jak na każdej osobie. Nie jesteśmy państwową, ani samorządową instytucją, a wyłącznie prywatnym przedsiębiorstwem świadczącym usługi na rzecz naszych klientów.
Zobowiązani jesteśmy, zresztą jak każdy inny podmiot prywatny lub obywatel do zawiadomienia o ujawnionych szczególnie niebezpiecznych przestępstwach o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu Karnego. Przepis ten stanowi:

§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art. 118a, art. 120-124, art. 127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 156, art. 163, art. 166, art. 189, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przestępstwa wymienione powyżej co do których istnieje prawny obowiązek zawiadomienia organów ścigania to: eksterminacja, zamach przeciwko ludności, stosowanie, wytwarzanie, przechowywanie środków masowej zagłady zakazanych przez prawo międzynarodowe, zamach na osoby i inne naruszenia prawa międzynarodowego (dot. konfliktów zbrojnych), zamach stanu, szpiegostwo, zamach na życie Prezydenta RP, zamach terrorystyczny, zabójstwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu, spowodowanie niebezpiecznych zdarzeń zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów, piractwo, pozbawienie człowieka wolności, zgwałcenie, wykorzystanie bezradności i upośledzenia do doprowadzenia do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej, obcowanie płciowe z małoletnim, wzięcie zakładnika.

Powzięcie wiarygodnych wiadomości o przestępstwach wymienionych powyżej wyłącza tajemnicę detektywistyczną.
Co do innych przestępstw ściganych z urzędu obowiązuje zasada obowiązku społecznego zawiadomienia, a więc takiego, którego niedopełnienie nie pociąga za sobą żadnych prawnych konsekwencji.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków