DETEKTYW CENNIK czyli jak wyceniamy usługę detektywistyczną.

Nieodłącznym pytaniem zadawanym przez osobę zainteresowaną zleceniem wykonania usługi detektywistycznej jest koszt sprawy. Na mojej stronie w zakładce „cennik” ogólnie przedstawiłem sposoby wyceniania usług w zależności od przedmiotu, ale w tym miejscu chciałbym temat rozwinąć i wyjaśnić jak kształtowana jest ostatecznie cena działań detektywa.

Usługa detektywistyczna jest wykonywana, zgodnie z obowiązującymi przepisami,w oparciu o przepisy dotyczące umowy zlecenia (określone w Kodeksie Cywilnym).

Kwestie wynagrodzenia za zrealizowanie zlecenia reguluje art. 744 Kodeksu Cywilnego, który mówi:

„W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba, że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych”

Artykuł ten wskazuje, że co do zasady, zapłata, w tym wypadku, za usługę detektywistyczną następuje po wykonaniu zlecenia. Jest to tzw. zapłata „z dołu” W umowie można oczywiście ustalić  inną zasadę wynagrodzenia, co dopuszcza art. 744 KC

Możliwe są następujące warianty wynagradzania przy umowach zlecenie, które można zastosować do usługi detektywistycznej.

  • wynagrodzenie ryczałtowe za całość zlecenia ustalone na początku, przy podpisaniu umowy
  • wynagrodzenie rozliczane w oparciu o stawki godzinowe i np. przejechane kilometry oraz inne koszty występujące przy realizacji czynności
  • wynagrodzenie za osiągnięty cel tzw. success fee – w przypadku usługi detektywistycznej najczęściej będące składnikiem innego wariantu wynagrodzenia, które to wynagrodzenie proponuje klient w sprawach np. odnalezienia skradzionych rzeczy itp. Wynagrodzenie success fee pozwala na ustalenie mniejszej kwoty za wykonywanie czynności detektywa przed osiągnięciem celu.

Odniosę teraz przypadki opisane powyżej do niektórych rodzajów spraw detektywistycznych prowadzonych przez firmy detektywistyczne w Polsce w tym i moją.

Sprawy rozwodowe – zbieranie dowodów winy. Temat ceny w tym przypadku zasługuje na dogłębne wyjaśnienie. Klienci zwracający się z takim pytaniem czasem informują mnie, że w innej agencji detektywistycznej otrzymali ofertę uwzględniającą cenę za cała sprawę, a ja podaję stawki za godziny pracy, kilometry przejechane przy wykonaniu zlecenia. Oferta za koszt wykonania usługi w oparciu o stawki za godzinę pracy i przejechane kilometry niekiedy na początku wydaje się klientom nieatrakcyjna, ponieważ, jak twierdzą, nie wiedzą ile zapłacą za usługę, a w innych biurach wiedzą od razu. Wyjaśnię w tym momencie jakie wady za sobą pociąga cena za całą usługę „za całą sprawę”, a jakie zalety ma rozwiązanie przyjęte przez moje biuro detektywistyczne. Nadmienię w tym miejscu, że jeśli dochodzi do spotkania w celu zawarcia umowy, to klienci przyznają, że mój system obliczania jest jednak korzystniejszy.

Klienci otrzymujący ofertę ceny z góry za usługę detektywistyczną skarżyli się na sytuację kiedy biuro detektywistyczne kończyło swoje działania w momencie gdy zarejestrowali spotkanie osoby poddanej czynnościom z inną osobą (przeciwnej płci). Uznawali bowiem, że osoba poddana obserwacji utrzymuje stosunki pozamałżeńskie. Nie zagłębiali się w dalsze ustalenia jak np. potwierdzenie faktycznego charakteru znajomości, częstotliwości, ustalenie tożsamości osoby                  z którą zarejestrowano kontakt obserwowanego, jego(jej) stan cywilny i sytuację rodzinną. Ewentualne dalsze czynności nie podlegały pierwotnej umowie ale w dalszym zakresie były wyceniane odrębnie.

Każda agencja detektywistyczna jest podmiotem gospodarczym i jej celem jako przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku. Jeśli w umowie została zawarta cena za całą usługę z góry, to oczywistym jest, że w cenie ustalonej, dotyczącej przedmiotu zlecenia, po jego osiągnięciu, kolejne etapy będą nowym zleceniem. Jeśli ktoś przyjmie cenę z góry np. trzy tysiące złotych, a wynajęte biuro detektywistyczne będzie miało „szczęście” zarejestrowania sytuacji mogącej potencjalnie wskazywać na niewierność partnera w ciągu powiedzmy jednego – dwóch dni, wówczas klient „sporo przepłaci” za usługę.

Warto też rozważyć sytuację odmienną. Klient zleca detektywowi przeprowadzenie obserwacji w celu zebrania dowodów na niewierność partnera za cenę z góry ustaloną. Poddana obserwacji osoba z nikim się nie spotyka, ponieważ podejrzenia zleceniodawcy były bezpodstawne. Kiedy w takiej sytuacji należy uznać, że usługa, za cenę z góry ustaloną, została wykonana,                        a podejrzenia zweryfikowane? Czy ma to trwać tydzień, miesiąc czy dłużej? Takie sytuacje często są powodem konfliktu na linii klient – detektyw, a w dalszej perspektywie oddziałują na postrzeganie całej branży. Klient płacąc za usługę detektywistyczną jedną ustalona kwotę będzie chciał aby czynności trwały jak najdłużej i zostało zebranych jak najwięcej informacji, natomiast detektyw będzie dążył do jak najszybszego zakończenia czynności, ponieważ jak każdy przedsiębiorca będzie dążył do maksymalizacji zysku swojego biura detektywistycznego.

Właśnie z tych względów rozliczanie usługi za godziny pracy jest najbardziej uczciwym sposobem ustalania ceny.

Poszukiwanie osób – w tego typu sprawach przyjmujemy rozliczenie ryczałtowe, przedstawiając klientowi jakie czynności w podanej cenie zostaną wykonane. Na bieżąco informujemy o przebiegu czynności.

Wywiad gospodarczy, wywiad o osobie – w takich sprawach nie stosujemy stawek za godziny pracy, a przyjmujemy także stawkę zryczałtowaną. Efektem dobrze przeprowadzonego wywiadu jest dostarczenie wartościowej informacji na temat rozpracowywanej osoby lub podmiotu. Nie jest w tego typu przypadkach istotny czas prowadzenia czynności, a raczej wiedza, doświadczenie, kontakty, które dostarczą wiarygodnych informacji.

Ochrona znaku towarowego – wyceniane również ryczałtowo z możliwością rozszerzenia przedmiotu zlecenia wycenianego w oparciu o stawki godzinowe i kilometrowe. W usługach detektywistycznych w zakresie ochrony znaku towarowego  najpierw przystępujemy do działań rozpoznawczych czy faktycznie może dochodzić do wytwarzania lub obrotu rzeczami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi. W przypadku potwierdzenia, to od zleceniodawcy zależy, jaki czas zostanie poświęcony na prowadzenie obserwacji i rejestrację ujawnionego procederu.

Zakaz konkurencji – tutaj preferujemy rozliczanie usługi w oparciu o cenę ryczałtową za całość zlecenia przy zastrzeżeniu możliwego rozliczania usługi w oparciu o stawki godzinowe na dalszym etapie, w przypadku potwierdzenia podejrzeń zleceniodawcy.

„Kontrola” pracowników na zwolnieniach lekarskich – w tego typu sprawach stosujemy wyłącznie rozliczenia w oparciu o stawki godzinowe. Słowo kontrola oznacza w tej sytuacji dyskretne sprawdzenie co dzieje się z pracownikiem, który przedstawił pracodawcy zwolnienie lekarskie, a pracodawca podejrzewa, że powodem nieobecności w pracy faktycznie nie jest zły stan zdrowia. Firma detektywistyczna nie jest komórka kontrolną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i działa w taki sposób, aby udokumentować przebieg dnia pracownika w czasie którym przedstawił zaświadczenie, że jest niezdolny do pracy. Zleceniodawcy przedstawiamy obraz dnia lub wyznaczonych godzin, a ustalenia faktyczne znajdują odzwierciedlenie w zarejestrowanym materiale foto-video i są opisane w sprawozdaniu z wykonania usługi detektywistycznej.

Powyżej przedstawiłem przypadki spraw najczęściej występujących w pracy detektywa. Ponieważ, jak pisałem w jednym z wcześniejszych wpisów, katalog spraw podlegających rozpoznaniu przez detektywa nie jest zamknięty, więc trudno wymienić wszystkie. W każdym przypadku dobieramy wariant wynagrodzenia za usługę po dokładnym zapoznaniu się                               z problemem.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków